Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN jest jednym z dziewięciu komitetów naukowych przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Został powołany w 2016 r., ale kontynuuje tradycję poprzednich komitetów PAN, między innymi Komitetu Ekologii, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej oraz Komitetu Ochrony Przyrody.

 

Aktualności:

 

Komentarz Przewodniczącego Komitetu, Prof. Krzysztofa Spalika dotyczący sporu o Puszczę Białowieską umieszczony na naszym profilu facebookowym 4 lipca 2017r:

Rację ma minister Szyszko, kiedy twierdzi, że spór o Puszczę Białowieską ma wymiar ideologiczny. To prawda, ale podział nie przebiega tak, jak chciałby to widzieć minister środowiska. Nie jest to spór między lewicą a prawicą, czy między liberałami a konserwatystami. Przede wszystkim jest to spór o to, czy przyroda jest wartością samą w sobie, czy jedynie zasobem podlegającym eksploatacji. Dla wielu z nas, zarówno tych bliższych prawej, jak i lewej stronie sceny politycznej, Puszcza Białowieska jest bezcennym dziedzictwem narodowym, naszym skarbem i dumą, nie zaś zwykłym lasem gospodarczym. Dlatego zabiegaliśmy - jako kraj - o wpisanie jej na listę Światowego Dziedzictwa i wniosek ten był popierany bez względu na podziały polityczne. Dzisiaj to wspólne osiągnięcie jest dyskredytowane, a dla decydentów Puszcza Białowieska jest zwykłym lasem, przeznaczonym do eksploatacji. Taka polityka ma, niestety, długą tradycję bez względu na to, czy u władzy była lewica, czy prawica. Wskutek takich działań Puszcza Białowieska może bezpowrotnie stracić swój unikatowy charakter.

Spór o Puszczę Białowieską jest także sporem o rolę nauki. Pytanie, czy należy walczyć z kornikiem w Puszczy, jest także pytaniem naukowym, a nie tylko decyzją gospodarczą. Zdecydowana większość badaczy odpowiada dzisiaj, że walka z kornikiem takimi metodami, jakie leśnicy stosują w lasach gospodarczych, w wypadku Puszczy Białowieskiej przyniesie znacznie więcej szkody niż pożytku. Lekarstwo będzie gorsze od choroby. Warto pochylić się nad tym, jak badacze dochodzą do takiej konkluzji. Problem jest złożony, a zatem odpowiedź niekoniecznie jest prosta. Badacze mogą się mylić - ale wtedy poprawiają ich inni naukowcy na podstawie wyników swoich badań. Wnioskowanie polega na analizie całego dostępnego materiału. Po takiej analizie czasem trzeba zmienić poglądy. Na tym polega rzetelna debata naukowa. Służy ona wypracowaniu najlepszych decyzji. Przeciwieństwem podejścia naukowego jest podejście konfirmacyjne. Polega ono na wyborze z całej wiedzy jedynie tych elementów, które potwierdzają określone poglądy, a ignorowane są wszystkie dowody, które przeciwko danej tezie przemawiają. Takie podejście nie służy dociekaniu prawdy, ale jedynie utwierdzaniu się w swoich, częstokroć błędnych, przekonaniach. Decydenci w sprawie Puszczy Białowieskiej wybrali nie prawdę naukową, ale błąd konfirmacji. Dlatego apelujemy, aby decyzje dotyczące Puszczy Białowieskiej były oparte na rzetelnych podstawach naukowych.

Spierając się o swoje badania, my, naukowcy-przyrodnicy, nie pytamy siebie wzajem o poglądy polityczne, ale kontrolujemy poprawność metod zbierania danych, ich analizy oraz wnioskowania, czyli sposobu dochodzenia do wiedzy. Ekologia - jako dziedzina wiedzy, a nie ruch społeczny - jest nauką przyrodniczą i nie ma strony politycznej. Nie jest ani prawicowa, ani centrowa, ani lewicowa, a tylko dobra - jeśli jest uprawiana zgodnie z regułami - lub zła. Trzymajmy się po jej dobrej stronie.”

***

List otwarty Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie debaty naukowej na temat Puszczy Białowieskiej 28.06.2107 [plik po polsku] [file in English]

***

21.06.2017 zamieściliśmy na naszym profilu facebookowym link do artykułu w Rzeczypospolitej, relacjonującego odpowiedzi ministra środowiska, prof. Jana Szyszki, na interpelacje poselskie http://www.rp.pl/Ekologia/170629806-Jan-Szyszko-Puszcza-Bialowieska-umieszczona-bezprawnie-na-liscie-UNESCO.html. Link ten opatrzony był krótkim komentarzem przewodniczącego Komitetu, prof. Krzysztofa Spalika:  

"Warto sprostować dwie kwestie. Po pierwsze, Puszcza Białowieska została wpisana na listę światowego dziedzictwa ludzkości już w 1979 i ten wpis obejmował park narodowy. W 1992 r. wpis rozszerzono o białoruską część Puszczy, a w 2014 r. objęto także całą polską część. Wpisano ją nie jako las dziewiczy (czyli nietknięty ręką ludzką), jak sugeruje to min. Szyszko, ale na podstawie dwóch kryteriów: (1) jako wyjątkowy przykład procesów ekologicznych i biologicznych istotnych w ewolucji i rozwoju ekosystemów oraz zespołów zwierzęcych i roślinnych oraz (2) z uwagi na obecność siedlisk naturalnych najbardziej reprezentatywnych i najważniejszych dla ochrony in situ różnorodności biologicznej, włączając te, w których występują zagrożone gatunki o wyjątkowej uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki lub ochrony przyrody. Po drugie, nie ma konfliktu między wymogami UNESCO a dyrektywą siedliskową UE w kwestii Puszczy - zarówno UNESCO (o czym można przeczytać w opublikowanym na stronie MŚ raporcie), jak i Komisja Europejska uważają, że obecna wycinka Puszczy zagraża jej walorom przyrodniczym.” 

 

***

 

Zaprzyjaźnione z KBSiE PAN Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) zaprasza na swoją IV konferencję, która odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22.09.2017. Ruszyło przyjmowanie abstraktów [link]

***

Ruszyła rejestracja na Piątą Ogólnopolską Konferencją Ewolucyjną (Polish Evolutionary Conference 2017) współorganizowaną przez KBŚiE PAN i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, która odbędzie się odbędzie się w dniach 25 - 27 września 2017 r. w Toruniu [link]

 ***

Współorganizowane przez Komitet warsztaty "Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji" odbyły się w dniach 16-19 maja w Instytucie Badania Ssaków PAN w Białowieży

 

  ***

Komitet objął honorowym patronatem warsztaty „Programming for Evolutionary Biology” współorganizowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży, w dniach 16-20 września 2017. [link]

  ***

Komitet objął honorowym patronatem konferencję „European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology 23”, współorganizowaną przez doktorantów Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Biologii Ewolucyjnej ESEB, w dniach 10-15.09.2017 w Krasiczynie [link]

 ***

Komitet objął honorowym patronatem cykl seminariów "Ekologia i Ewolucja", które odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego [link]