Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN jest jednym z dziewięciu komitetów naukowych przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Został powołany w 2016 r., ale kontynuuje tradycję poprzednich komitetów PAN, między innymi Komitetu Ekologii, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej oraz Komitetu Ochrony Przyrody.

 

Aktualności:

 baner torun

W imieniu organizatorów, Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN serdecznie zaprasza na transmisję popularnonaukowego wykładu dr Adriana Stencla (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego) pt. "Ten obcy w nas: mikrobiom a ewolucja indywidualności". Wykład organizowany przez Wydział Biologii UAM w Poznaniu we współpracy z Kołem Naukowym Przyrodników UAM oraz Polskim Towarzystwem Nauk o Człowieku z okazji Dnia Darwina jest otwarty dla wszystkich chętnych. Wykład online odbędzie się 12 lutego 2024 (poniedziałek), początek transmisji o godz. 18:00 (link poniżej):

https://youtube.com/live/RZrj1s95sMI?feature=share

 

 

Nagroda Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PANprojekt_medalu_FINAL.jpg

Z ogromną przyjemnością informujemy, że pierwszym Laureatem Medalu im. Ludwika Tomiałojcia dla osób zasłużonych dla badań i ochrony przyrody w Polsce został Pan Paweł Pawlaczyk. Serdecznie gratulujemy!

 

 

2023

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego współczynniki kosztochłonności dyscyplin naukowych [link]. Komitet wskazał, że spłaszczenie współczynników kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej niekorzystnie odbije się na kształceniu studentów i powadzeniu badań na wydziałach przyrodniczych, a obniżenie poziomu finansowania może doprowadzić do zapaści dyscyplin nauk biologicznych, biotechnologii, czy biologii medycznej na polskich uczelniach.

 

W imieniu głównych organizatorów, prof. Jacka Radwana i prof. Katarzyny Kaszyckiej, Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN serdecznie zaprasza na transmisję popularnonaukowego wykładu prof. Bogusława Pawłowskiego (Zakład Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego) pt. "Ewolucyjna zagadka depresji". Wykład współorganizowany przez Wydział Biologii UAM w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) z okazji Dnia Darwina jest otwarty dla wszystkich chętnych. Wykład online odbędzie się 9 lutego 2023 (czwartek), początek transmisji o 18:00 (https://youtu.be/W_ZF5bqv8Ps).

 

2022

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN wystosował stanowisko w sprawie ochrony Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO „Białowieża Forest” [link]. W szczególności Komitet zdecydowanie sprzeciwił się próbie wpływania na kształt przygotowywanego planu zarządzania Obiektem poprzez wcześniejsze przygotowywanie kolejnych planów zarządzania substancją przyrodniczą Puszczy Białowieskiej (planów urządzenia lasu oraz planu ochrony Obszaru Natura 2000). Komitet negatywnie zaopiniował także propozycje przewidujące znaczne zwiększenie powierzchni strefy Obiektu, w której dopuszczone będzie pozyskanie drewna.

 

W dniu 06.04 Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN oficjalnie wsparł [link] apel Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych dotyczący egzaminu ósmoklasisty. Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu, nauki przyrodnicze są absolutnie kluczowe dla rozwoju ekonomicznego, naukowego i technologicznego społeczeństwa, a brak przedmiotów przyrodniczych na egzaminie ósmoklasisty może przyczynić się do ich zaniedbywania w szkole podstawowej, trudnego do uzupełnienia w toku dalszej edukacji.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki 31.08.2022 [link].

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN zaopiniował projekt ustawy o parkach narodowych [link]. W opinii Komitetu projekt ustawy zawiera wiele zapisów poprawiających sytuację parków narodowych (np. określenie utworzenia albo powiększenia parku jako celu publicznego). Z drugiej strony, niektóre zapisy w ocenie Komitetu ograniczają skuteczność ochrony najcenniejszych obiektów naszego przyrodniczego dziedzictwa narodowego, w szczególności są to zapisy dotyczące powoływania i rozszerzania parków narodowych oraz powoływania ich dyrektorów.

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN serdecznie zaprasza na transmisję popularnonaukowego wykładu Dra Mateusza Konczala (Pracownia Biologii Ewolucyjnej UAM) "Czy czeka nas życie w planetarnym szpitalu? - perspektywa ewolucyjna". Wykład, organizowany jest przez Wydziału Biologii UAM w Poznaniu w okazji Dnia Darwina, jest otwarty dla wszystkich chętnych. Wykład online odbędzie się 14 lutego 2021 (poniedziałek), początek transmisji o 17:30 (https://youtu.be/vfopK6zbqKY).

 

2021

Dnia 03.11.2021 odbędzie się w trybie hybrydowym debata Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN i Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN pod tytułem "Przyszłość i funkcje lasów w kontekście zmian klimatycznych i ochrony bioróżnorodności". Szczegóły dotyczące debaty znajdują się w załączniku [PROGRAM_DEBATY].

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN zaapelował do Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu o odrzucenie planowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych [link]. W opinii Komitetu ustawa jest sprzeczna z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i reprezentuje rabunkowe podejście do środowiska. Komitet wskazuje również, że proponowane w ustawie rozwiązania mogą zwiększać zagrożenie powodziowe i nie powinny być procedowane bez poszanowania przepisów prawa o ochronie przyrody i środowiska.

 

W nawiązaniu do unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN przyjął stanowisko w sprawie ochrony starodrzewów [link]. Strategia ta zakłada ochronę wszystkich lasów naturalnych i starodrzewów jako najcenniejszych ekosystemów leśnych, jednak jej elementy spotkały się z krytyczną oceną niektórych gremiów reprezentujących leśnictwo, w tym Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN. Niniejsze stanowisko KBŚiE jest polemiką z niektórymi tezami tej krytyki.

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN zaapelował do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o podjęcie działań w celu zachowania najcenniejszych przyrodniczo lasów Puszczy Karpackiej [link]. Ze względu na swoje walory przyrodnicze, obszar Puszczy Karpackiej jest jednym z najcenniejszych, obok Puszczy Białowieskiej, obszarów leśnych Polski i środkowej Europy. W swoim apelu Komitet wskazuje działania, które są niezbędne aby zapobiec utracie walorów przyrodniczych tego terenu.

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN podtrzymał swoje stanowisko w sprawie zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego [link]. W opinii Komitetu propozycja wyłączenia z Parku enklawy położonej na Świętym Krzyżu nie jest uzasadniona wynikami badań przyrodniczych, a tym samym nie spełnia wymogu określenia rzeczywistego stanu wartości przyrodniczych oraz wymogu udokumentowania bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych.